Քրեական իրավունք

Քրեական իրավունքի ոլորտում մեր գրասենյակը մատուցում է հետևյալծառայությունները. իրավաբանական խորհրդատվություն; մեղադրյալի շահերի պաշտպանությունմինչդատական վարույթում ևդատարանում; վկայի շահերի ներկայացուցչություն քրեական գործով մինչդատականվարույթում և դատարանում; տուժողի շահերի ներկայացուցչություն քրեական գործով մինչդատականվարույթում և դատարանում՝ այդ թվում քաղաքացիական հայցի մասովտուժողի կամ այլ անձանց շահերի ներկայացուցչություն; մինչդատական վարույթի փուլում քրեական հետապնդման մարմիններիգործողությունների և անգործության, որոշումների բողոքարկում; դատական ակտերի բողոքարկում՝ վերաքննության և վճռաբեկությանկարգով:Նյութական իրավունքի մասով՝ հիմնականում մեր գրասենյակըմասնագիտացված է սեփականության և տնտեսական գործունեությանդեմ ուղղված՝ այսպես կոչված տնտեսական հանցագործություններիոլորտում: